برآورد میزان تولید رسوب بالادست آبخوان کوهدشت از طریق اندازه گیری رسوبات انباشتی داخل بانکتها

برآورد میزان تولید رسوب بالادست آبخوان کوهدشت از طریق اندازه گیری رسوبات انباشتی داخل بانکتها

نویسنده‌گان:

[ طاهر فرهادی نژاد ] - عضوی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
[
ایرج ویسکرمی ] - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:

محدوده آبخوان کوهشدت در شمال دشت و حوزه آبخیز کوهدشت واقع گردیده است. مجموعه عملیات انجام شده در این ایستگاه شامل احداث حوضچه های آبگیر، بانکتهای ذخیره آب و بانکتهای لبه پخش می باشد که در رسوبات آبرفتی بر اساس دید کارشناسی با هدف عمده تزریق آب به سفره های آب زیرزمینی به اجرا درآمده اند. از آنجایی که حوضچه های رسوبگیر و بانکتها دارای ابعاد مشخص ومعینی هستند لذا با گذشت چند سال از اجرای عملیات رسوبات انباشته شده در داخل بانکتها قابل اندازه گیری و برآورد میباشند. در این تحقیق جهت برآورد میزان رسوب تولیدی زیر حوزه 800 هکتاری بالادست عملیات آبخوانداری، رسوبات انباشته شده در داخل بانکتها و حوضچه های رسوبگیر اندازه گیری (روش مشاهده ای) و میزان رسوب وارده به منطقه پخش در طی 5 سال محاسبه شده است. نتایج حاصل از آن است که فرسایش ویژه حوزه بالادست به این روش 1/254 تن در هکتار در سال می باشد.


کلمات کلیدی:

آبخوان ، حوضچه رسوب گیر ، کوهدشت ، بانکت

کلید واژه ها: لرستان