برآورد ارزش کارکردهای غیر تجاری و مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری

برآورد ارزش کارکردهای غیر تجاری و مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری

نویسنده‌گان:

[ عبدالرسول تلوری ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری
[
علیرضا شادمانی ] - کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

جنگلها و مراتع که از دیرباز جایگاه زیست موجودات زنده و حیات وحش و منبع تهیه مایحتاج بشری بوده اند و امروزه نیز پناهگاه تمدن ها هستند. در خصوص ارزشهای اقتصادی این منابع و جنبه های تولیدی آن نظیر چوب صنعتی، کاغذ، هیزم ، انواع صمغها، علوفه، گیاهان دارویی و سایر محصولات فرعی ارزیابی های بسیاری ارایه شده است. اما جنبه های غیر تجاری این منابع تجدید شونده تاکنون کمتر مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفته است و به همین لحاظ ارزشهای چندگانه آن بدرستی روشن نگردیده و درمحاسبات و تجزیه و تحلیل های اقتصادی به کار گرفته نمی شود. در این مقاله سعی شده است با تکیه به بررسی ها و تجربیات جهانی و ملی، ارزش های غیر بازاری حاصل از وجود جنگل ها و مراتع کشور در شرایط فعلی تحلیل گرددو بر اساس اطلاعات موجود برآورد ریالی از عملکرد غیر تجاربی آن ها از دیدگاه آبخیزداری صورت گیرد. بر اساس این بررسی تحلیلی ارزش اقتصادی این موهبت الهی درکشور سالانه بالغ بر 91 تریلیون ریال می باشد.


کلمات کلیدی:

آبخیز داری ، جنگل و مرتع ، ارزش غیر تجاری ، عملکرد غیر بازاری

کلید واژه ها: سایر موارد