برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران)

برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران)

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی هادیان امری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
[
سیدرمضان موسوی ] - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
[
کریم سلیمانی ] - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
[
فاطمه بیات ] - کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:

از آنجایی که فرسایش آبی مهمترین عامل از دسترس خارج شدن خاک می باشد در این تحقیق میزان خاکی که سالانه از زیر حوزه املا لاسم از حوزه آبخیز هراز خارج می شود محاسبه گردید تا بعنوان معیاری برای کنترل به حداقل رساندن آن طی عملیات حفاظتی واقع گردد. یکی از روش های تجربی برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب برای حوزه های فاقد آمار رسوب، روش MPSIAC می باشد که بیشترین عوامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در آن دخالت دارد و طبق مطالعات انجام یافته در اکثر حوزه های آبخیز کشور بکار می رود. در این تحقیق با توجه به عوامل نه گانه روش مذکور به برآورد میزان تولید رسوب حوزه آبخیز مورد مطالعه اقدام شده است. ابتدا داده های لازم برای هر فاکتور جمع شد. سپس با استفاده از تحلیل مکانی داده ها، محاسبات ریاضی با توجه به فرمول نهایی برآورد مقدار رسوب صورت گرفت و سپس میزان تولید رسوب در 5 کلاس فرسایش طبقه بندی شد. طبق نتایج بدست آمده درجه رسوب دهی در این حوزه 67 و میزان رسوب دهی سالانه 422/70 متر مکعب در کیلومتر مربع محاسبه گردیده که بیانگر شدت رسوبدهی متوسط حوزه مورد مطالعه می باشد.


کلمات کلیدی:

فرسایش و رسوب ، مدل MPSIAC ، حوزه آبخیز ، املا لاسم ، هراز

کلید واژه ها: مازندران