بررسی فرسایش پذیری خاک در واحدهای اراضی حوزه تلوار چای

بررسی فرسایش پذیری خاک در واحدهای اراضی حوزه تلوار چای

نویسنده‌گان:

[ ناصح قادری ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
[
جمال قدوسی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

حوزه تلوار چای یکی از واحدهای هیدرولوژی قهرد – کلوچه می باشد که در اثر توسعه خندق هر ساله بیش از 720 تن خاک در سطح 210 متر مربع از سطح آن از طریق جریان آب خارج می شود. تحقیق به منظور بررسی پایداری خاک از طرفی و تعیین مقدار K فرسایش پذیری در نقاط مختلف حوزه از طرف دیگر انجام شد. در کارهای میدانی نمونه برداری و تشریح پروفیل خاک، تعیین ساختمان خاکدانه ها و عمق خاک، تعیین ویژگی های ژئومرفولوژی واحدها و نوع استفاده از اراضی و بررسی نقاط در حال تخریب صورت گرفت. با توجه به نتایج واحدهای اراضی حوزه تعیین و با بهره گیری از منابع اطلاعاتی مختلف مرز واحدها ترسیم گردیده مقادیر نسبت جمع مقدار لای و ماسه به درصد رس خاک واحدها محاسبه شد و فرسایش پذیری مربوط به هر واحد بدست آمد و اطلاعات خاک، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، ویژگی های خاک و فرسایش پذیری در محیط GIS به نقشه تبدیل شده و در نهایت اطلاعات هر واحد با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که فرسایش پذیری در واحد اراضی 1و4 در بیشترین مقدار و در واحد 1و2 در پایین تر حد است و اختلاف معنی داری بین واحد 1و4 با دیگر واحدها از نظر فرسایش پذیری خاک وجود دارد.


کلمات کلیدی:

فرسایش خاک ، فرسایش پذیری ، تلوار چای ، قهرد - کلوچه ، آبکند ، استان کردستان

کلید واژه ها: کردستان