مطالعه الگوی رفتاری، ایکنو فاسیس و پالئواکولوژی تریس فسیل های الیکا در برش غزنوی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده فرزاد ستوحیان - ایرج مومنی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعه تریس فسیلها در برش غزنوی حاکی از عدم تنوع ایکنو جنسی آنها است. به طوریکه صرفاٌ شامل گونه های مختلفی از ایکنوجنس های پالئوفیکوس، پلانولیتس و ریزوکورالیوم است.
این ایکنو جنس ها محدودیت رخساره ای نداشته و در محیط های رسوبی مختلفی مشاهده می شوند.
در برش غزنوی، زیست آشفتگی علاوه بر محیط دریای باز، در رسوباتی که محتوی مجموعه جانوری کولابی هستند نیز به مقدار زیاد مشاهده می گردد.
ایکنو جنس های مذکور همگی متعلق به رخساره کروزویانا (Cruziana facies) می باشند.
مطالعه میکرو فاسیس ها و تطابق آنها با میکرو فاسیس های استاندارد ویلسون (Wilson, 1975) نشانگر آن است که اکثر میکرو فاسیس هایی که دارای متن میکرایتی هستند، دارای زیست آشفتگی می باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد