بررسی مورفولوژیک آبکندهای استان کرمان

بررسی مورفولوژیک آبکندهای استان کرمان

نویسنده‌گان:

[ فرزاد حیدری ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
[
مجید صوفی ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
[
آزاده مهدیپور ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان
[
مهوش علیزاده ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان

خلاصه مقاله:

آبکندهای استان کرمان تقریبا کل در تمامی سطح استان پراکنده اند، و مساحتی حدود 35200 هکتار را دربر می گیرند. آبکندها عمدتا جانبی و منطبق با دره و در امتداد هکش طبیعی منطقه بوده و دارای بافت خاک عمدتا Loam تا Sandy در لایه های سطحی و عمقی می باشند. پلان عمومی آنها پنجه ای و خطی است. بخش اعظم آبکندها دارای پلان و پیشانی نوکدار و مدور وشاخه ای می باشند. علل عمده ایجاد آبکند شامل: فرسایش پذیری خاک، شیب، تغییر کاربری اراضی و بهره برداری نامناسب توسط انسان، رها نمودن پساب آب آبیاری بر روی اراضی، و تخریب پوشش گیاهی، و وقوع سیل، و عملیات عمرانی مانند راهسازی و معدن و جریانات رودخانه ای می باشند. تغییر عمق متوسط آبکندها از 0/23 تا 2/31 متر است. نیمرخ پیشانی آبکندها مایل و عمودی و شکل مقطع عرضی آنها U شکل، مرکب و ذوزنقه ای می باشد.


کلمات کلیدی:

فرسایش خاک ، فرسایش آبکندی ، مورفولوژی آبکند ، کرمان

کلید واژه ها: کرمان