بررسی نقش تشدید فعالیت های انسانی در دره های کوهستانهای نیمه خشک بر فرسایش خاک

بررسی نقش تشدید فعالیت های انسانی در دره های کوهستانهای نیمه خشک بر فرسایش خاک

نویسنده:

[ مریم بیاتی خطیبی ] - استادیار گروه پژوهشی جغرافیا، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

در دهه های اخیر، تشدید فعالیت های انسانی در این مناطق کوهستانی منجر به بروز آشفتیگهای عمده در سطوح شیب دار و تسریع در عمل مکانسیم های طبیعی منجر شده و به شدت بر فرسایش خاک افزوده است. کاربری غیر اصولی سطوح شیب دار و تجاوز به حریم رودخانه ها به بروز تغییرات محسوسی در ویژگی مکانسیم های مختلف، بویژه سیستم های زهکشی و در نتیجه تغییر در میزان ثبات شیب ها ، منجر شده است. برای بررسی نحوه تاثیر فعالیت های بشر و استقرار ساختارهای انسانی در بخش های حساس بر وقوع لغزش ها و بررسی نقش مستقیم و غیر مستقیم انسان در فرسایش خاک در دره های کوهستان های نیمه خشک سبلان و سهند، ضمن بررسی نحوه فعالیت انسانها در شیب ها و دشت های سیلابی، نمونه هایی از خاک مناطق لغزش یافته تهیه و مورد آزمایش دانه بندی و پلاستسیته قرار گرفته و نتیجه گیری های نهائی با استناد به اطلاعات جمع آوری شده میدانی، آزمایشگاهی و با استفاده از داده های رسوب، صورت گرفته است. نتایج این مطالعات نشان می دهد ، تاثیر تشدید فعالیت های انسانی در وقوع لغزش ها و تاثیر آنها در نوع، شدت و سرعت فرسایش خاک، در کلیه دره های مورد مطالعه با توجه به توع فعالیت ها، بسیار متفاوت بوده و اثرات ناشی از آشفتگیهای انسانی در فرسایش خاک با توجه به ویژگیهای دره ها، در هر دره به صورت های مختلف منعکس گردیده است.


کلمات کلیدی:

فرسایش خاک ، لغزش ، آشفتگی دامنه ها ، دره ها، کوهستانهای نیمه خشک ، کاربری غیر اصولی ، اثر جاده

کلید واژه ها: سایر موارد