بررسی و مقایسه کارایی مدل های تجربی در تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش به وسیله GIS

بررسی و مقایسه کارایی مدل های تجربی در تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش به وسیله GIS

نویسنده‌گان:

[ کورش شیرانی ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
[
ذبیح ا... اسکندری ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
[
محمود متین ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

خلاصه مقاله:

روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش با توجه به ماهیت آنها به دو دسته تجربی و آماری تقسیم می گردند. روش های تجربی که در این تحقیق مد نظر می باشد، در شرایط جغرافیایی خاصی به کار برده شده است. لذا عوامل به کار برده شده در آنها متناسب با شرایط خاص آن منطقه طراحی شده یا بر روی بعضی فاکتورها تاکید بیشتری شده است. در این تحقیق حوزه رودخانه ماربر در پادنای علیای سمیرم (جنوب استان اصفهان) با استفاده از دوروش پهنه بندی خطر زمین لغزش Mora و Varson و Nilson که متناسب با عوامل موثر در منطقه می باشند، به صورت اصلاح شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس مقایسه شاخص به دست آمده برای این دو روش، مشخص گردید که روش Nilson اصلاح شده در معرفی تمامی پهنه ها و روش Mora و Varson برای پهنه های خطر پایین تا متوسط مناسب می باشد. روش Nilson اصلاح شده با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در عین سادگی (فقط از دو پارامتر شیب و سنگ شناسی استفاده می کند) دارای دقت مناسبی نسبت به روش Mora و Varson برای پهنه بندی می باشد.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی زمین لغزش ، حرکات توده ای ، Mora ، Varson ،Nilson ، استان اصفهان

کلید واژه ها: سایر موارد