بررسی و برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از پارامترهای بارندگی - منطقه بابلسر

بررسی و برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از پارامترهای بارندگی - منطقه بابلسر

نویسنده‌گان:

[ داوود قربانی پور ] - کارشناس ارشد آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
[
میرخلاق میرنیاء ] - استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
[
سیدحسن احمدیان ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
[
مرتضی دهقانی ] - کارشناس ارشد آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

معادله جهانی فرسایش خاک (USLE) یکی از معادلات جهت برآورد فرسایش خاک می باشد. شاخص فرسایندگی باران (R) یکی از پارامترهای اصلی در این معادله می باشد و معروفترین روش جهت برآورد این شاخص روش ویشمایر است در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار باران سنج ثبات موجود در بابلسر با دوره آماری 31 ساله (1998-1966) انرژی جنبشی هر باران و سرانجام R هر باران به دست آمد . ازجمع R باران های سال، R سالانه برای بابلسر محاسبه و با توجه به آمار باران سنجی سالانه ایستگاه تصحیح شده است. با توجه به مقادیر R هر باران، R روزانه، ماهانه و سالانه روابطی بین آنها و پارامترهای بارندگی به دست آمد. بدین ترتیب در مناطقی که بارندگی آنها همانند بارندگی بابلسر است با در نظر گرفتن مشخصات اقلیمی و توپوگرافی، برای تخمین R هر باران و یا R سالانه می توان از معادلات بدست آمده، استفاده کرد. از آنجایی که میزان شاخص فرسایندگی درمناطق پر باران بیش از 1000 (Mj.mm/ha/hr/yr) می باشد، نتایج نشان داد که میزان این شاخص در منطقه بابلسر 1245/2 (Mj.mm/ha/hr/yr) می باشد.


کلمات کلیدی:

حداکثر شدت 30 دقیقه ای ، انرژی جنبشی ، شاخص فرسایندگی باران ، ویشمایر ، بابلسر

کلید واژه ها: مازندران