بررسی آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تثبیت زمین های حاشیه رودخانه زنجانرود

بررسی آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تثبیت زمین های حاشیه رودخانه زنجانرود

نویسنده:

[ علیرضا رابط ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

یکی از پارامترهای مهم در فرایند توسعه و بخصوص توسعه پایدار حفظ منابع آب و خاک می باشد. امروزه بدین جهت از سوی برنامه ریزان مسائل اقتصادی در این خصوص برنامه ریزی های صورت می پذیرد. با توجه به مشکلات پیشروی کشورهای مختلف جهان در خصوص بخش منابع آب و خاک، مدیریت منابع آب و خاک امری دور از اجتناب می باشد. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود درکمربند خشک جهان قرار گرفته است و کمبود بارش و توزیع نامتعادل مکانی و زمانی آن شرایط سختی برای سکونت گزینی و بخصوص فعالیتهای کشاورزی بوجود آورده است . یکی از تلاش های مهمی که جزء اهداف توسعه پایدار در کشور معرفی می گردد، فعالیت های آبخیزداری است، بازه فیله خاصه – چپ چپ در شهرستان زنجان از نقاطی است که با مشکلات فراوانی در بخش میانی آب و خاک روبرو است. رودخانه زنجانرود به هنگام طغیان ، با هجون به زمین های حاشیه موجب بروز فرسایش شدید و آب گرفتگی زمین های کشاورزی و از بین رفتن محصولات کشاورزی شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را بر ساکنان تحمیل می نماید.
زنجانرود اهمیت فراوانی در اقتصاد کشاورزی منطقه و استان زنجان دارد و بعنوان یکی از شریان های حیاتی و اصلی حوزه آبخیز مورد شناسایی قرار می گیرد همچنین به سبب وجود رودخانه زنجانرود اراضی حاشیه جزء اراضی مستعد و مهم در تولید محصولات کشاورزی، بخصوص آبی استان زنجان مورد توجه کشاورزان می باشد.


کلمات کلیدی:

آبخیزداری ، مسائل اقتصادی - اجتماعی ، ساماندهی رودخانه ، زنجانرود ، استان زنجان

کلید واژه ها: زنجان