بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن

بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن

نویسنده‌گان:

[ مجتبی صانعی ] - استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
حجت کرمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران آب دانشگاه امیرکبیر
[
ابوالفضل شفایی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران آب دانشگاه امیرکبیر

خلاصه مقاله:

آب شکن ها سازه هایی هستند که معمولا در حفاظت دیواره ی خارجی قوس ها و طرح های اصلاح مسیر رودخانه، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مسائل مهم در طراحی آب شکن ها، پدیده آب شستگی موضعی دماغه ی آن ها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی بوجود می آید.
در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی فرسایش در دماغه ی اولین آبشکن با ازای دبی های مختلف در دو نوع دانه بندی مصالح بستر انجام می گیرد. با اندازه گیری طولانی مدت اعماق آبشستگی به مقایسه ی روابط متداول موجود پرداخته شده است. روابط مقایسه ای در اشکال مربوطه ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

آب شکن ، آب شستگی ، مدل آزمایشگاهی

کلید واژه ها: سایر موارد