بررسی اثرات رسوبگذاری در پایین دست حوزه آبخیز هراز

بررسی اثرات رسوبگذاری در پایین دست حوزه آبخیز هراز

نویسنده‌گان:

[ وحید غلامی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
[
محمدبشیر گنبد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
[
علیرضا مشکی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:

آب و خاک دو عامل اصلی حیات می باشند که امروزه در اثر اعمال و استفاده های نادرست در حال تخریب می باشد. مواد حاصل از اشکال مختلف فرسایش به وسیله جریان ها یآبی و یا بادی به پایین دست حوزه ها منتقل می شوند و موجب اثرات نامطلوبی در پایین دست می شوند. حوزه آبخیز هراز بامساحتی حدود 5000 کیلومترمربع در شمال ایران واقع شده و بالادست این حوزه شامل ارتفاعات البرز مرکزی میباشد که در این قسمت اشکال مختلف فرسایش آبی به خصوص فرسایش های شیاری، آبراهه ای و حرکت های توده ای و کناری رودخانه ای وجود دارد. این اشکال فرسایشی رسوبات زیادی را وارد جریان رودخانه هراز نموده و به پایین دست این حوزه منتقل می شوند. این رسوبات همراه با آب رودخانه ها وارد آببندان ها و تالاب های پایین دست حوزه آبخیز هراز شده و با رسوبگذاری در این مکان ها موجب تغییرات در کیفیت آب، افزایش شوری آب و در نتیجه تغییرات پوشش گیاهی می شوند. دراین تحقیق کیفیت آب و پوشش گیاهی در پایین دست حوزه آبخیز هراز در مکانهای مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در محاورت آببندان ها، به دلیل تجمع رسوبات بالادست در آنها و افزایش املاح و شوری، آب دارای کیفیت نامطلوبی بوده و این امر موجب تغییراتی در پوشش گیاهی شده است.


کلمات کلیدی:

فرسایش خاک ، اثرات ، رسوبگذاری ، حوزه آبخیز هراز ، مازندران


کلید واژه ها: تهران