بررسی ارتباط بین اقلیم و مناطق آبکندی در استان زنجان

بررسی ارتباط بین اقلیم و مناطق آبکندی در استان زنجان

نویسنده‌گان:

[ مجید زنجانی جم ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
[
مجید صوفی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

خلاصه مقاله:

فرسایش آبکندی از فرآیندهای مهم خاک است که در اقالیم مختلف سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی ارتباط بین اقلیم و منطاق آبکندی در استان زنجان می باشد. در این راستا بر اساس اطلاعات موجود، موقعیت جفرافیایی آبکندها بوسیله GPS برداشت ونقشه طبقات اقلیمی استان به روش دومارتن گسترش یافته تهیه گردید. سپس نقشه های پراکنش آبکند و اقلیم با یکدیگر تلفیق گردید. نتایج حاصل ازاین بررسی نشان میدهد در استان زنجان 9 طبقه اقلیمی وجود دارد که 48/7 درصد ازمساحت استان در اقلیم نیمه خشک سرد واقه شده است. آبکندهای تسان در 3 طبقه اقلیمی نیمه خشک رسرد، نیمه خشک فراسرد ونیمه خشک معتدل پراکنش دارند که بیشترین تعداد آنها با 65 درصد دراقلیم نیمه خشک سرد قرارگرفته اند. علل عمده ایجاد آبکند حساسیت سازند زمین شناسی ، تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری می باشد.


کلمات کلیدی:

مناطق آبکندی، استان زنجان ، اقلیم

کلید واژه ها: زنجان