بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای لسی با اشکال فرسایشی در حوزه های آبخیز اترک و گرگانرود در استان گلستان

بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای لسی با اشکال فرسایشی در حوزه های آبخیز اترک و گرگانرود در استان گلستان

نویسنده‌گان:

[ حسین عیسایی ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
[
امیرحسین چرخابی ] - استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
[
حسین اعتراف ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

خلاصه مقاله:

فرسایش خاک تحت تاثیر عوامل زیادی است که از جمله مهمترین آنها می توان مقاومت ساختمانی خاک در مقابل عوامل موثر در ایجاد فرسایش نام برد. مقاومت ساختمانی خاک نیز به نوبه خود تحت تاثیر عواملی همچون بافت، ساختمان، نفوذپذیری، میزان مواد آلی و شیمیایی خاک، نوع، پوشش گیاهی و نحوه بهره برداری از اراضی است.نتایج حاصل از بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاهای لسی با اشکال فرسایش در حوضه آبخیز اترک نشان داد که طول ترک در فرسایش تونلی با مقدار SAR ، کلسیم ، گچ، PH و EC دارای ضریب همبستگی و با مقدار ماسه و ماده آلی دارای ضریب همبستگی معکوس می باشد و سطح حفره در واحد سطح با میزان ماسه و سیلت دارای همبستگی مستقیم و با مقدار رس همبستگی معکوس دارد. همچنین طول خندق با میزان شن و SAR دارای همبستگی مستقیم و بامیزان گچ و آهک ضریب همبستگی معکوس می باشد. همچنین حجم خندق با متغیر های مستقل SAR ، شن دارای همبستگی مستقیم و با میزان رس، گچ، اهک و SP همبستگی معکوس دارد. لذا برای پهنه بندی فرسایش پذیری و رسوب زایی خاک های لسی در استان گلستان، ابتدا اقدام به طبقه بندی نهشته ها و خاکهای لسی شود. همچنین تحقیقی در ارتباط با روش های شیمیایی مهار مبارزه فرسایش در آبخیزها در مناطق با اشکال فرسایش تونلی، گالی صورت گیرد.


کلمات کلیدی:

خاک های لسی ، نهشته های کواترنر ، آبکند ، حوزه آبخیز اترک و گرگان رود

کلید واژه ها: گلستان