بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محسن علامه- علی اصغر آریایی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
سازندهای آب دراز و آب تلخ از جمله سازندهای کرتاسه فوقانی حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرقی ایران محسوب می شوند و در دو مقطع گردنه مزدوران (مقطع تیپ) و روستاهای پادها در شرق کپه داغ مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. در هر دو مقطع لیتولوژی سازند آب دراز شیل و آهک های گل سفید (Chalky Limestone) و لیتولوژی سازند آب تلخ مارن گچ دار و شیل می باشد.
سازند آب دراز بصورت ناپیوستگی هم شیب (دیسکونفرم) روی سازند آیتایمر و بطور هم شیب (کونفورم) زیر سازند آب تلخ قرار دارد و سازند آب تلخ بطور هم شیب روی سازند آب دراز و زیر سازند نیزار قرار گرفته است. حد فوقانی آخرین لایه آهکهای گل سفید مرز بین سازند آب دراز و آب تلخ است. همچنین سطح زیرین ماسه سنگ های ضخیم لایه و صخره ساز سازند نیزار به عنوان مرز بین سازند آب تلخ و نیزار منظور شده است. براساس مطالعه فرامینیفر ها (بویژه گلوبوترونکاناها) و همچنین ماکرو فسیلها در هر دو مقطع سن حد فوقانی سازند آب دراز، سانتونین زیرین و سن سازند آب تلخ سانتونین بالایی، کامپانین زیرین تعیین شده است و شواهد و دلایلی دال بر تایید مائیستریشتین مشاهده نگردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد