بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در ایستگاه آبخوانداری تنگستان در استان بوشهر

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در ایستگاه آبخوانداری تنگستان در استان بوشهر

نویسنده‌گان:

[ علی جعفری ] - کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
[
محمدحسین مهدیان ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
[
کورش کمالی ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
[
غلامرضا راهی ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

خلاصه مقاله:

ورود حجم زیادی از سیلاب حاوی املاح و بارمعلق و ته نشینی این مواد در شبکه های پخش سیلاب، در درازمدت موجب بروز تغییرات در برخی خواص خاک میگردد. در این تحقیق با انتخاب سه نوار اول شبکه پخش سیلاب و یک قطعه زمین شاهد، اقدام به نمونه برداری از افق های خاک شد. با اندازه گیری نفوذپذیری خاک و تهیه نقشه سیل گیری عرصه، تغییر شرایط عرصه تحت تاثیر پخش سیلاب بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده ، مجموع کاتیون ها و آنیون ها و نیز میزان گچ در افق های سطحی در هر سه نوار انتخابی نسبت به عرصه شاهد کاهش نشان داد. مقایسه میزان درصد TNV در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد خاکی از افزایش آن است. مقادیر SAR در افق سطحی عرصه پخش نسبت به شاهد کاهش یافت که این نشان دهنده افزایش عناصر کلسیم و منیزیم در افق سطحی حاصل از رسوبگذاری است. وزن مخصوص ظاهری در افق سطحی عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد کاهش نشان داد که این امر می تواند نتیجه تاثیر افزایش پوشش گیاهی ، افزایش خلل و فرج خاک و نیز نوع رس های حاصل از انتقال رسوب حاصل از فرسایش سازندهای زخنمون شده در حوزه آبخیز توسط سیلاب و انباشته شدن آنها در سطح عرصه پخش و سیلاب دارای درصد رس بیشتری نسبت به عرصه شاهد بوده و در عرصه پخش درصد سیلت کاهش نشان می دهد. نفوذپذیری خاک در نوارهای اول و دوم نسبت به عرصه شاهد به میزان 2 برابر کاهش یافته ولی در نوار سوم تغییرات معنی داری مشاهده نشد.


کلمات کلیدی:

اهرم ، بوشهر ، پخش سیلاب ، رسوب ، خصوصیات فیزیکوشیمیایی

کلید واژه ها: بوشهر