بررسی رخساره حیاتی کنودونت های دونین پسین در شمال شرقی اصفهان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده حسین غلامعلیان- محمدرضا کبرایی زاده
تاريخ برگزاری ۰۲ شهریور ۱۳۸۰
مطالعات انجام شده براساس کنودونتها بر روی رسوبات دونین در شمال شرقی اصفهان در دو مقطع چاهریسه و زفره سن دونین پسین را برای این دو مقطع ثابت کرده است. در مجموع 210 نمونه از دو مقطع برداشت شده که 135 عدد از چاهریسه و 75 عدد از زفره برداشت شده اند. تعداد 8 جنس و 36 گونه کنودونت شناسایی شدند که تمام آنها مختص مناطق کم عمق دریا هستند. مجموعه این گونه ها می تواند محیطی از ساحل تا بخش میانی فلات قاره و یا کمی متمایل به طرف عمیق فلات قاره را نشان بدهد.

کلید واژه ها: اصفهان