بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان

بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان

نویسنده‌گان:

[ علیرضا قدرتی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
[
محمدرضا غریب رضا ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
فرزانه صدیقی ] - کارشناس ارشد جنگلداری
[
محمدعلی داداشی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان

خلاصه مقاله:

در سالهای اخیر نوار ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان بویژه مصب رودخانه های بزرگ نظیر دلتای سفید رود، در اثر عوامل محیطی قاره ای و دریایی تغییرات بسیار چشمگیری داشته است. تغییر در موقعیت این سواحل موجب وارد آمدن خسارات فراوان و جبران ناپذیری شده است. تغییرات دبی آبهای ورودی از خشکی، میزان متفاوت آورد رسوب ازخشکی و ماهیت جابجا شونده و فرسایش پذیری رسوبات ساحلی از جمله عوامل قاره ای و تغییرات تراز آبی دریا، الگوی جریانها و امواج دریای خزر در گیلان به شمار می روند. در این تحقیق سعی خواهد شد دامنه اثر هر یک از عوامل غالب در نقاط مختلف سواحل گیلان تعیین شود. از طرفی با استفاده از اطلاعات عکسهای هوایی دو دوره 1346 و 1373 در مقیاس1/20000 و نرم افزارهای Ilwis و photoshop میزان و نرخ فرسایش و رسوبگذاری برآورد گردید. در این تحقیق از سایر نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با مقیاس 1/20000 و 1/50000 وهمچنین پیمایش های میدانی جهت تکمیل اطلاعات استفاده شده است. واحدهای رسوبی که تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته است واحدهایی هستند که در بخش چینه شناسی بعنوان واحد کواترنر معرفی شده اند. این واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند عبارتند از Qm, Qt2, Qt مربوط به محیط خشکی، واحدهای Qts, Qsp متعلق به محیط خشکی و از محیط واحدهای Qt 2, Qt2, Qt از محیط خشکی و زیر محیط رودخانه ای و بالاخره واحدهای Q2be , Q2b, Qbm مربوط به محیط حد واسط و زیر محیطهای نمودار ساحلی هستند. در سواحل گیلان پیشروی تحت فرسایش دریا در مناطق آستانه اشرفیه 84/08، تالش 49/52 ، انزلی 45/81 ، لسکوکلایه 1430/69 ، رودسر 678/5 هکتار می باشد. پسروی تحت رسوبگذاری ساحل در مناطق ساحلی استان گیلان به ترتیب در آستانه اشرفیه 276/99 ، تالش 48/31، انزلی فاقد پسروی ، لسکوکلایه 2/04 و رودسر 5/46 هکتار برآورد شده است.


کلمات کلیدی:

فرسایش و رسوب سواحل ، گیلان ، Ilwis ، Photoshop و واحدهای کواترنر

کلید واژه ها: گیلان