مطالعه چینه شناسی سازند مزدوران در مقطع ارداک واقع در شمال غرب مشهد با نگرشی جدید در تعیین مرز فوقانی آن با سازند شوریجه

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی نجفی- رضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- کورش اتحاد
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در این پژوهش سازند مزدوران در روستای ارداک واقع در شمال غرب مشهد به منظور برطرف نمودن پاره یی از ابهامات از جمله ضخامت، سن و گذر آن با سازند شوریجه از دیدگاه چینه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است که حاصل آن تایید گذر تدریجی سازند چمن بید به مزدوران در این مقطع و وجود دریای مشترک دوگر- مالم در حوضه رسوبی کپه داغ می باشد. همچنین با توجه به حضور لایه ماسه سنگی واجد بقایای گیاهی حمل شده در قاعده سازند شوریجه به عنوان آغاز این سازند، به مانند بسیاری از نقاط دیگر کپه داغ و همچنین شناسایی فرامینیفرهایی به سن نئوکومین در رسوبات آغازین سازند شوریجه حداکثر سن سازند مزدوران در مقطع مطالعه شده، برخلاف آنچه تاکنون نئوکومین گزارش شده، تیتونین پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى