بررسی عملکرد سدهای تاخیری و رسوب گیری در استان اصفهان

بررسی عملکرد سدهای تاخیری و رسوب گیری در استان اصفهان

نویسنده‌گان:

[ مجتبی صانعی ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محمود متین ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
[
محمد شمس ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
[
ستار چاوشی ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

خلاصه مقاله:

با توجه به هزینه بر بودن این روش ها، ارزیابی فنی – اقتصادی پروژه های انجام شده میتواند در اصلاح روش ها و کاهش هزینه ها موثر باشد. در استان اصفهان در اصلاح روش ها و کاهش هزینه ها موثر باشد. در استان اصفهان پروژه های متعددی برای کنترل سیل با روش های مکانیکی اجرا شده است. اگرچه اکثر پروژه ها، اهداف چند منظوره ی کنترل سیل، کنترل رسوب و تغذیه ی سفره های آب زیر زمینی را در بر داشته اند، ولی تعدادی پروژه شامل سدهای تاخیری با هدف اصلی کنترل سیل به اجرا در آمده اند که پروژه های شاخص آنها در این طرح بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

رودخانه ، مسیل ، سد تاخیری ، سد رسوب گیر

کلید واژه ها: اصفهان