بررسی عوامل موثر در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران

بررسی عوامل موثر در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران

نویسنده‌گان:

[ بهنوش جعفری گرزین ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
[
رضا علی دومهری ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
[
مهرداد صفایی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
[
سیدحسن احمدیان ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

خلاصه مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش بارش بیش از 10 میلی متر در روز، سطح آبخیز خندق ، شیب آبراهه ، شیب عمومی حوزه خندق، درصد پوشش گیاهی، میزان املاح محلول و درصد ذرات خاک بر رشد 14 خندق کوچک و متوسط در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران انجام شد. ارتباط عوامل مذکور با رشد خندق از طریق اندازه گیری های صحرایی و بررسی روابط رگرسیونی بررسی گردید. نتایج تحقیق دلالت بر نقش بارز املاح محلول خاک در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی منطقه مذکور داشته است.


کلمات کلیدی:

فرسایش خندقی ، کنترل فرسایش خاک ، حوزه آبخیز سرخ آباد ، مازندران

کلید واژه ها: مازندران