تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد وحیدینیا- علی اصغر آریایی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
افیولیت ملانژ ناحیه تربت حیدریه جزئی از افیولیت ملانژهای نوار حلقوی ایران مرکزی است که دارای وسعتی در حدود 800 کیلومتر مربع می باشد.
منطقه مورد مطالعه در روستای رباط سفید و در 70 کیلومتری مشهد به سمت تربت حیدریه قرار گرفته است. مجموعه افیولیتی در این ناحیه از سنگ های اولترابازیکی- بازیکی- خروجی و سنگهای فرعی تشکیل شده است. سنگ های رسوبی این مجموعه شامل سنگ آهک های پلاژیک و نیز رادیولاریت می باشد که به همراه سنگ های خروجی فوقانی ترین مجموعه افیولیتی را تشکیل می دهند. کنتاکت بین آهک ها و سنگ های افیولیتی به صورت گسل خورده می باشد.
تناوبی از کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل (سکانس فلیش) در روی این مجموعه افیولیتی قرار گرفته است. از مجموع نمونه های برداشت شده تعداد 9 جنس و 15 گونه شناسایی شده و براساس تجمع فسیلی و چارت زمانی رسم شده شش محدوده سنی شناسایی شده (Bolli, 1966) که عبارتند از:
1-Rosita fornicata که با سن کامپانین زیرین
2- Globotruncanita stuarti و Globotruncana stuartiformis با سن کامپانین میانی
3- Globotrucanita calcarata با سن کامپانین فوقانی
4- Globotruncana lapparenti با سن ماستریشتین زیرین
5- Gansserina gansseri با سن ماستریشین میانی
6- Abathomphalus mayaroensis با سن ماستریشین فوقانی
براساس بیوزوناسیون و مجموعه فسیلی شناخته شده سن این افیولیت ملانژ کامپانین تا ماستریشتین فوقانی تعیین شده است. براساس مطالعه میکروفاسیس های شناخته شده در مقاطع آهک های پلاژیک حاوی گلوبوترونکانا متعلق به فون آب عمیق
(D W F) بوده و در عمقی کمتر از (C C D) بر جای گذاشته شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد