بررسی عوامل موثر در رسوبدهی معلق حوزه آبخیز گرگان رود با استفاده از معادلات رگرسیونی

بررسی عوامل موثر در رسوبدهی معلق حوزه آبخیز گرگان رود با استفاده از معادلات رگرسیونی

نویسنده‌گان:

[ جواد وروانی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
[
سادات فیض نیا ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
[
محمود عرب خدری ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محمد مهدوی ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

یکی از روشهای برآورد فرسایش استفاده از آمار رسوب ایستگاه های هیدرومتری و رسوب سنجی است. تحلیل همبستگی می تواند ارتباط بین امار رسوب و خصوصیات حوزه آبخیز را به خوبی نشان دهد. در این تحقیق ابتدا با انتخاب 11ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی که از آمار و اطلاعات کافی برخودار بوده و پراکنش مناسبی در منطقه داشتند متغیرهای مختلف موثر بر رسوبدهی اندازه گیری شدند. همچنین میزان رسوب معلق 30 ساله ایستگاه ها به روش حد وسط دسته ها و تلفیق آمار آبدهی ماهانه و روزانه برآورد گردید. با تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره مناسب ترین رابطه آماری بین رسوبدهی معلق و مشخصات حوزه آبهیز ایستگاه ها به دست آمد. با توجه به این معادله پارامترهای درصد اراضی جنگل کم تراکم و نیمه متراکم و دبی متوسط سالیانه، رابطه مثبت و درصد سازندهای زمینشناسی مقاوم و نسبتا مقاوم به فرسایش ما قبل کواترنر رابطه منفی با میزان رسوبدهی معلق حوزه آبخیز گرگان رود دارند. این سه متغیر بر روی هم بیش از 96 درصد تغییرات رسوبدهی معلق را بیان کرده و اشتباه معیاری در حدود 0/19 دربرآورد دارند.


کلمات کلیدی:

رسوب معلق ، رابطه همبستگی ، گرگان رود ، رابطه آماری ، تراکم جنگل ، ایران

کلید واژه ها: گلستان