بررسی عددی رسوبات از طریق تونل تحتانی سد

بررسی عددی رسوبات از طریق تونل تحتانی سد

نویسنده‌گان:

[ جمال محمدولی سامانی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
روزبه آقامجیدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

سالیانه حدود 1 درصد حجم ذخیره مخازن (سدها) توسط انباشت رسوبات کاسته می گردد. یکی از روشهای برداشت رسوبات، آبشویی رسوبات می باشد اگر سطح تراز آب پایین باشد آبشویی به طور موثر رسوبات را برداشته و از داخل دریچه تحتانی سد شستشو می نماید. مدلهای ریاضی مختلفی در زمینه آبشویی رسوبات درمخازن و پیش بینی پروفیل رسوبات بعد از انجام عملیات آبشویی رسوب بکار رفته اند. در این مطالعه یک مدل ریاضی یک بعدی با جریان یکنواخت در مورد آبشویی رسوب در مخزن تهیه شد است. این مدل با فرض داشتن پروفیل اولیه رسوب و استفاده از روش تفاضلهای محدود تهیه شده است. نتایج این مدل برای و سری داده ها یآزمایشگاهی و یکسری داده های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از مدل در مقایسه با مقادیر واقعی در حد رضایت بخشی بود. مقایسه نتایج این مدل با مدل HEC-6 ، مزیت این مدل و ضعف مدل HEC-6 در پیش بینی پروفیل بستر فرسایش یافته در اثر آبشویی مخصوصا در فواصل دور از محل دریچه تختانی را نشان میدهد.


کلمات کلیدی:

مدل عددی ، آبشویی رسوب ، مخزن ، سد ، فلاشینگ ، رسوبزدایی

کلید واژه ها: سایر موارد