تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی

تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی

نویسنده‌گان:

[ سیدحمیدرضا صادقی ] - مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
[
مهدی محمودی ] - دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

حل معادلات در راستای دستیابی به متغیرهای متفاوت، بویژه در تکرارهای زیاد زمان بر می باشد. همچنین احتمال خطا به دلیل تبدیل واحدها و تکرار محاسبات در آنها زیاد است. یکی از روشهای رفع و یا کاهش این معایب تهیه راهنمای حل مسئله بصورت ترسیمی یا نوموگراف می باشد. نظر به عدم وجود نوموگراف تخمین حجم رسوبات در سدهای اصلاحی در اینمقاله سعی شد تا نوموگرافی جهت برآورد حجم رسوبات در آنها ارائه گردد. نوموگراف مربوطه بر اساس مبانی ریاضی حاکم بر تخمین حجم رسوبات انباشته در پشت سدها اصلاحی با ارتفاع مفید 0/5 تا 3 متر ، عرض کف آبراهه 0/5 تا 10 متر، شیب کف بین 2% تا 3% و شیب دیواره های 100% و 200% تهیه و به عنوان نتیجه این تحقیق ارائه گردیده است. مقایسه نتایج کاربرد نوموگراف بدست آمده با راههای آنالیتیکی دلالت بر دقت قابل قبول نوموگراف تهیه شده دارد.


کلمات کلیدی:

نوموگراف ، حجم رسوبات ، سدهای اصلاحی


کلید واژه ها: سایر موارد