توسعه مدل توزیعی زمان تمرکز حوزه های آبخیز با بکارگیری GIS و برنامه نویسی شی گرا

توسعه مدل توزیعی زمان تمرکز حوزه های آبخیز با بکارگیری GIS و برنامه نویسی شی گرا

نویسنده‌گان:

[ سیدمحمدرضا طباطبایی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
بهرام ثقفیان ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محمد روغنی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

در تحقیق انجام شده ، با استفاده از زبانهای برنامه نویسی شی گرا، شامل VS++,C++, Avenue و در محیط نرم افزار ArcView3.2a ، یک مدل توزیعی طراحی گردید که قادر است زمان تمرکز سلولهای حوزه آبخیز را تا سلول خروجی حوزه محاسبه نموه و آن را بصورت یک نقشه رستری تولید نماید. اطلاعات ورودی مدل شامل لایه های مدل ارتفاعی رفومی زمین، شدت بارندگی، ضریب مانینگ، شبکه آبراهه ای حوزه و از مهمترین لایه های اطلاعاتی خروجی آن میتوان لایه های شیب، الگوی جهت جریان آب، جریان تجمعی آب وسطوح هم تمرکز حوزه نام برد. در مدل طراحی شده، سلولهای حوزه آبخیز به دو دسته کل شامل سلولهای آبراهه ای و سلولهای سطح حوزه طبقه بندی می شوند. محاسبه زمان تمرکز سلولهای آبراهه ای با استفاده از معادل کریپچ و سلولهای سطح حوزه با استفاده از معادله موج سینماتیک انجام می گیرد. از مدل بارش – رواناب RAFTS به منظور ارزیابی صحت برآورد زمان تمرکز حاصل از مدل استفاده شد. نتایج حاصله از مدل زمان تمرکز، نشان می دهد که زمان محاسبه شده ، انطباق مناسبی با زمان مشاهده ای دارد.


کلمات کلیدی:

برنامه نویسی شی گرا ، سطح هم تمرکز ، GIS ، زمان تمرکز

کلید واژه ها: سایر موارد