تاثیر کاربرد زمین بر تولید ذرات معلق ورودی به دریاچه زریوار

تاثیر کاربرد زمین بر تولید ذرات معلق ورودی به دریاچه زریوار

نویسنده‌گان:

[ ناصح قادری ] - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
[
عبدالمحمد غفوری ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

خلاصه مقاله:

وجود ذرات معلق یکی از انواع آلودگی های فیزیکی آب است. علیرغم کنترل منابع آلودگی نقطه ای در جهان، تغییرات مهمی در کاهش تولید ورود مواد آلاینده به منابع آبی پدیده نیامد، دریاچه زریوار یکی از منابع آب موجود در فهرست تالابهای سازمان جهانی محیط زیست و یک ذخیره گاه اکولوژیک و منبع تامین آب کشاورزی پایین دست به حساب م یآید. در حوزه مورد بررسی چهار تیپ کاربری اصلی جنگل، مرتع، زراعت وشهر وجود دارد. برای اندازه گیری میزان تولید ذرات معلق از سطح هر کاربری نقشه استفاده از زمین تهیه شد. میزان رواناب سطح کاربری ها با در نظر داشتن صریب رواناب متوسط سالانه حوزه، نقشه گروههای هیدرولوژیک خاک و به کمک روش استدلالی تعیین شد. آنالیز آزمایشگاهی نمونه های رواناب حاصل از بارش سطح هر کاربری برای اندازه گیری کل ذرات معلق در 3 تا 6 تکرار و در 4 تیمار انجام شد. مقایسه کاربری ها از نظر تولید مواد آلاینده و انتقال آن به دریاچه زریوار با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها صورت گرفت و کاربری ها بر حسب میزان تولید ذرات معلق درجه بندی شدند و در نهایت بار سالانه آلودگی وارده به حوزه برآورد شد. تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که ترتیب تولید آلودگی کاربری ها به صورت کاربری شهری، زراعت ، مرتع، چمنزار و جنگل می باشد.


کلمات کلیدی:

کاربری زمین ، رواناب ، بار آلودگی ، کل ذرات معلق

کلید واژه ها: کردستان