معرفی فون آمونوییدی جدید از گروه نخلک (تریاس- ایران مرکزی) با توجه خاص به پراکندگی جغرافیایی و ارتباطات دیرینه زیست جغرافیایی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده سید حمید وزیری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
سنگ های تریاس ناحیه نخلک به ضخامت 2701 متر مرکب از سه سازند علم، باقرق و عشین توسط فسیل آمونویید تعیین سن شده است. آمونویید های فوق متعلق به یک اقلیم زیستی واحد در حاشیه جنوبی قاره لورازیا بوده و قابل مقایسه با آمونوییدهای تریاس ناحیه آق دربند می باشند. این موضوع نشان می دهد که موقعیت سنگ های تریاس ناحیه نخلک به هنگام تشکیل در حاشیه جنوبی قاره توران در مجاورت ناحیه آق دربند بوده است. از طرفی ارتباطات دیرینه زیست جغرافیایی آمونیدی تریاس گروه نخلک با سایر نقاط، وجود یک استان زیستی مشخص را درحاشیه جنوبی قاره لورازیا- از شرقی ترین تا غربی ترین بخش آن نشان می دهد. همچنین این پراکندگی جدایش اقلیم های زیستی سرزمین های قاره لورازیا (در شمال) و قاره گندوانا (در جنوب) را به خوبی مشخص می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد