تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک در آبخوان میانکوه - استان یزد

تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک در آبخوان میانکوه - استان یزد

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا دانشور ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
[
محمدرضا دانائیان ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
[
جلیل وهابی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

با توجه به اجرای پروژه های متعدد پخش سیلاب درنقاط مختلف کشور، بررسی میزان تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک و نفوذپذیری شبکه های پخش در ایستگاه آبخوان میانکوه در استان یزد در وسعت هفتاد هکتار انجام و پارامترهای دبی و حجم سیلاب ورودی، مدت زمان سیل گیری، حجم سیلاب خروجی، مدت زمان نفوذ کامل سیلاب، میزان نفوذپذیری خاک بعد از هر سیل گیری و میزان بار رسوب معلق، اندازه گیری شد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که از میزان نفوذپذیری شبکه های پخش بعد از هر سیل گیری کاسته می شود و شدت کاهش نفوذپذیری در شبکه های پخش شماره یک بیشتر از سایر شبکه ها می باشد و در نهایت پخش سیلاب شماره یک بیشتر از سایر شبکه ها می باشد و در نهایت پخش سیلاب باعث تغییر بافت خاک هم شده است.


کلمات کلیدی:

میانکوه ، پخش سیلاب ، نفوذپذیری ، رسوب ، آبخوان


کلید واژه ها: یزد