تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایلام

تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایلام

نویسنده‌گان:

[ محسن توکلی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
[
یحیی محمدی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
[
عبدالسلام پیری ] - کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

خلاصه مقاله:

برای مبارزه با فرسایش راه های مختلف بیولوژیکی ومکانیکی وجود دارد. درکشور ما هم هر دو راهکار مورد استفاده قرار گیرد. یکی از راهکارهای بیولوژیکی که توسط دولت و با صرف هزینه هایی سنگین انجام می شود اجرای طرحهای مرتعداری است. در این تحقیق نقش و تاثیر اجرای 13 طرح اجرا شده در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور سه پارامتر درصد پوشش گیاهی، تولید علوفه خشک و امتیاز مربوط به وضعیت مرتع در سال شروع طرح و حال حاضر محاسبه و با استفاده از آزمون t با هم مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد که اختلاف این سه پارامتر در سال شروع طرح با حال حاضر در سطوح 1و5 درصد معنی دار می باشد که نشانگر تاثیر ااجرایی این طرح ها می باشد. بنابراین بر اجرای هرچه بیشتر این طرحها تاکید می گردد.


کلمات کلیدی:

فرسایش ، طرح مرتعداری ، ایلام

کلید واژه ها: ایلام