تدقیق شکل کاربری کشور با کمک DEM راداری

تدقیق شکل کاربری کشور با کمک DEM راداری

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر نوروزی ] - عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[
شبنم صفارپور ] - کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

واحدهای اراضی به عنوان یک طبقه بندی اشکال زمین، کاربرد زیادی در آمایش سرزمین دارد. برای کشور ایران با استفاده از عکسهای هوایی و تفسیر آنها شکل واحدهای اراضی در مقیاس 1:250000تهیه گردیده است. دراین تحقیق یک روش مناسب برای تهیه شکل کاربری ارائه می شود. بدین منظور از DEM رادار، مدل شبه سه بعدی حوزه آبخیز تهیه گردید. سپس تصاویر ماهواره ای با اصلاحات هندسی و شیب حوز بر روی DEM قرار داده شدند.
از DEM شبه سه بعدی برای تفکیک واحدهای اصلی و برای تفکیک تیپها از شکل شیب و تصاویر ماهواره ای استفاده شد و با تفسیر چشمی واحدها و تیپها مشخص شد و مساحت آنها در حوزه آبخیز محاسبه گردید. سپس با بازدیدهای میدانی، چک واحدها و اصلاحات جزئی بر روی آن انجام شد. این روش بدلیل یکپارچه بودن DEM رادار، قابلیت دید برجسته و همچنین روی هم قرارگیری تصاویر به حالت ترانس پرنسی را آسان و سریع می نماید.


کلمات کلیدی:

شکل کاربری اراضی ، تصاویر راداری DEM ، واحدهای اراضی ، ایران

کلید واژه ها: سایر موارد