تعیین عمق سطح گسیختگی توده لغزشی - رسوبی گلدیان رودبار به روش ژئوالکتریک

تعیین عمق سطح گسیختگی توده لغزشی - رسوبی گلدیان رودبار به روش ژئوالکتریک

نویسنده‌گان:

[ سیدرضا امام جمعه ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محسن شریعت جعفری ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
جعفر غیومیان ] - استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

استفاده از روشهای اکتشافات زیر سطحی ژئوفیزیکی بدلیل سرعت ، سهولت و اقتصادی بودن در بررسیهای زیر سطحی توصیه می گردد. استفاده از این روشها بویژه روش ژئوالکتریک که مبتنی به ویژگیهای مقاومتی مواد و لایه ها است در مکانیزم و شرایط سطوح گسیختگی حرکات توده ای با توجه به عدم امکان استفاده از روشهای گمانه زنی بدلیل ریزشی بودن توده ها بطور خاص مورد توجه می باشد. سابقه این بررسیها در رابطه با شناخت ویژگیهای لغزشها حدودابه یک دهه اخیر می رسد. تعیین ویژگیهای زیر سطحی در مناطق لغزشی جهت برآورد حجم توده رسوبی – لغزشی گسیخته شده، برآورد نیروهای مخرب و مقاوم، بررسی عوامل موثر در ایجاد ناپایداری، آنالیز پایداری و ارائه روش مناسب تثبیت یا مدیریت رانش بسیار ضروری است . از اینروش در تعیین عمق سطح گسیختگی توده لغزشی – رسوبی گلدیان استفاده گردیده است. عمق لغزش در نقاط مختلف مقطع متفاوت و حداکثر به حدود 40 متر می رسد.


کلمات کلیدی:

زمین لغزش ، سطح گسیختگی ، ژئوالکتریک ، گلدیان رودبار

کلید واژه ها: گیلان