روند یابی رسوب روشی مناسب برای طراحی سازه های رسوبگیر

روند یابی رسوب روشی مناسب برای طراحی سازه های رسوبگیر

نویسنده:

[ بهمن چهرمنوری ] - کارشناس معاونت آبخیزداری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

روندیابی رسوب در یک حوزه آبخیز عبارتست از بررسی تغییرات زمانی و مکانی رسوب به طوری که بتوان خط کنترل رسوب را مشخص نمود. از فواید دیگر روند یابی رسوب لحاظ نمودن دبی رسوب برای طراحی سرریز سازه های رسوبگیر در پروژه های آبخیزداری می باشد. این مقاله که بر اساس مطالعه انجام گرفته در یکی از حوزه های واقع در استان تهران تهیه شده است. برای روند یابی رسوب در این مطالعه از روش MUSLE و روش Kling با لحاظ نمودن ضریب رسوبدهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بر امکان تعیین رسوب زیر حوزه های میانی و تعیین دقیق مقادیر رسوب رسیده به سازه های هیدرولیکی دلالت دارد.


کلمات کلیدی:

برآورد رسوب ، روند یابی رسوب، MUSLE ، تهران

کلید واژه ها: سایر موارد