شبیه سازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای عددی و GIS

شبیه سازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای عددی و GIS

نویسنده‌گان:

[ افشین قهرمانی ] - کارشناسی آبخیزداری آذربایجان غربی
[
یوجی یاسودا ] - رهبر تحقیقاتی موسسه پژوهشی Sabo ژاپن

خلاصه مقاله:

در این تحقیق با استفاده از مدل JSAS که یک مدل شبیه سازی هیدرولیکی دو بعدی است و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نسبت به شبیه سازی سیلاب و پدیده فرسایش ورسوب و تهیه نقشه های مربوطه ناشی از طوفان 10 سپتامبر 1999 در حوزه رودخانه Shigenobu در غرب جزیره شیکوکوی ژاپن اقدام شده است. در این طوفان بخش هایی از حوزه در اثر سیل، جریان گلی و جریان نخاله ای آسیب دید. در این حوزه از چند دهه پیش سازه های کنترل سیل و رسوب بسیاری احداث شده اند. هدف از تحقیق بررسی وضعیت فرسایش و رسوب در شرایط با و بدون وجود سازه ها بوده است. به عبارت دیگر تاثیر سازه ها بر کاهش فرسایش و رسوب بررسی می شود. برای فواصل زمانی 1 تا 73 ساعت پس از شروع سیل نقشه های عمق و پهنه فرسایش و رسوب تهیه گردید. صحت نقشه ها با استفاده از لایه اطلاعاتی Fluid Dynamic Force (که از نتایج شبیه سازی است)و عملیات صحرائی و نیز نقشه های مربوط به سیلاب های گذشته کنترل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در صورت عدم احداث سازه های کنترلی در اثر سیل و جریان گلی ناشی از طوفان 10 سپتامبر 1999 تقریبا تمام شهر ماتسویاما همراه با تاسیسات مهمی چون فرودگاه دچار آب گرفتگی می شد. در حالی که در شرایط حاضر که سازه های کنترلی وجود دارند تنها مناطق بالادست و سرشاخه ها خسارت دیده است.


کلمات کلیدی:

فرسایش و رسوب ، سیل ، شبیه سازی هیدرولیکی 2 بعدی ، غلظت رسوب ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

کلید واژه ها: سایر موارد