اثر ناپایداریهای شیبی بر طراحی و اجرای سازه های خطی کانال انتقال آب، راه آهن تهران - گرگان و جاده ترابری مسیر سیمین دشت - گرمسار

اثر ناپایداریهای شیبی بر طراحی و اجرای سازه های خطی کانال انتقال آب، راه آهن تهران - گرگان و جاده ترابری مسیر سیمین دشت - گرمسار

نویسنده:

[ عبدالرضا طاهریان ] - کارشناس ارش بخش ژئوتکنیک شرکت مهندین مشاور لار

خلاصه مقاله:

این مقاله اثر ناپایداریهای شیبی در مراحل مطالعه و اجرای سازه های خطی مسیر سیمین دشت به گرمسار را مورد مطالعه قرار می دهد، از میان ناپایداریهای موجود، تاثیر سنگ افت یا سنگ ریزش (Rock Fall) بر قسمتی از مسیر انحرافی، مورد تحلیل قرار گرفته و نشان می دهد که اصولا وجود اینگونه ناپایداریها به چه مقدار بر اقتصاد و پیچیدگی طراحی می افزاید.
بدلیل عدم دسترسی و گران قیمت بودن برنامه های کامپیوتری تحلیل سنگ ریزش، روشهای توافق شده ارزیابی پارامترهای تجربی (مربوط به تحلیلهای کامپیوتری سنگ ریزش) از طریق محاسبه عددی سنگ ریزش مورد بررسی، ارائه شده است.
موسسات علمی ENEL CRIS , ISMES در سالهای اخیر تنها مراجعی هستند که با آزمونهای بر جای متعدد، داده های تجربی زیادی را در مورد تحلیل و فرموله کردن سنگ ریزش بدست آورده اند.
در این مقاله از طریق محاسبه سرعت بلوک سنگی در خلال سقوط آن از رویه شیب با هندسه متفاوت و اندازه گیری فواصل مقطعی، ارتفاع شناوری و ویژگیهای هندسی بلوکها، پارامترهای تجربی زیر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند:
ضریب اصطکاک بافت انرژی – ضریب اصطکاک غلتش، پراکندگی مسیر حرکت بلوک سنگی، ضریب دینامیک اصطکاک دینامیک – زاویه پرتاب و سقوط

کلید واژه ها: سایر موارد