ارزیابی منافع اقتصادی نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه

ارزیابی منافع اقتصادی نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه

نویسنده:

[ علی عسگری ] - دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای، عضو همایش علمی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

منافع نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه زمانی اشکار می شود که اطلاعات بدست آمده از طریق آنها در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهای جمعی و فردی بنگاه ها و نهادهای جامعه مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه نوعی کالای عمومی محسوب میشوند بخش عمومی به ناچارتولید و توزیع آنها را بر عهده می گیرد، لیکن تهیه این نقشه ها در سطح گسترده با مقیاس های بزرگ نیازمند هزینه های قابل توجهی است که بخش عمومی را ناگزیر از انجام نوعی ارزیابی اقتصادی از تهیه آنها می نماید. درحالیکه هزینه ها قابل سنجش و آزمون است لیکن منافع حاصل از نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه براحتی قابل تخمین نیستند. در این مقاله علاوه بر ذکر مطالبی در رابطه با منافع نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه دو روش از روشهای تخمین این منافع توضیح داده می شوند.


کلید واژه ها: سایر موارد