بررسی لغزش های ایجاد شده در مسیر راه روستایی بنداروز به کلمه در استان بوشهر و پیشنهاد روشهای احتناب و اصلاح و کنترل آنها

بررسی لغزش های ایجاد شده در مسیر راه روستایی بنداروز به کلمه در استان بوشهر و پیشنهاد روشهای احتناب و اصلاح و کنترل آنها

نویسنده:

[ بهمن نیرومند ] - عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس، دواس، دانشکده مهندسی

خلاصه مقاله:

دراین مقاله خلاصه مطالعات مربوط به لغزشهای ایجاد شده در شیبهای محور راه بین روستای بنداروز و روستای کلمه در پشتکوه دشتستان (قسمتی از مسیر راه اصلی برازجان به اهرم) از استانم بوشهر ارائه می شود.
طی بررسیهایی که روی این محور به عمل آمده در قسمتهایی از سطح جاده ترکهایی ایجاد شده بود که بعداز تفکیک هر یک از ناحیه ها علت بروز این ترکها در قشر رویه آسفالتی به دو دسته زیر تقسیم شدند:
الف) ناحیه هایی که ترکهای ظاهر شده در قشر رویه آسفالتی راه به علت نشست بستر خاکی یا لایه های زیر اساس و اساس در مقاطع عرضی و طولی راه بوده است.
ب) ناحیه هایی که ترکهای ظاهر شده در قشر رویه آسفالتی راه به علت لغزش بستر خاکی راه بوده است. در مجموع شش ناحیه دچار نشست و هشت ناحیه دچار زمین لغزه شده بودند که با انجام تحلیلهای پایداری در حالتهای مختلف، علل لغزش برای هر یک از ناحیه ها به تفکیک مشخص و روشهای مختلف پایدار سازی برای آنها ارائه شدند. سرانجام روش جابجایی مسیر راه که یکی از روشهای اجتناب از زمین لغزه هاست به عنوان اقتصادی ترین گزینه در مقایه با دیگر روشهای اصلاح کنترل زمین لغزه ها پیشنهاد و اجرا گردید.

کلید واژه ها: بوشهر