بررسی پدیده زمینلغزه در روستای در قانلو شهرستان بجنورد

بررسی پدیده زمینلغزه در روستای در قانلو شهرستان بجنورد

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا کاخی ] - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه عمران
[
محمد غفوری ] - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

در این مقاله پدیده زمینلغزه در روستای درقانلو مورد بررسی قرار گرفته است. محل استقرار روستا در دامنه ارتفاعات سلسله کوههای کپه داغ شمال خراسان در 50 کیلومتری شمالغرب بجنورد می باشد. این روستا بر روی یک توده لغزشی مستقر شده است. وجودترکهای کششی در قسمت فوقانی توده در محل روستا و همچنین وجود ترکهای ایجاد شده در دیوار و پی ساختمانهای مستقر بر روی تودهع نشان دهنده فعال بودن توده از نظر لغزش می باشد. بررسی های انجام شده از ظنر زمین شناسی مهندسی نشان میدهد که حرکت و لغزش مارنهای رسی بر روی شیل و مارنهای سرچشمه و آهکهای تیرگان عامل اصلی لغزش در منطقه می باشد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى