اولین گزارش و تحقیق بر روی ستارگان دریایی فسیل کربونیفر دوران اول از کوههای شتری و تریاس دوران دوم البرز شرقی، خوش ییلاق و اولنگ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی یزدی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
یک نمونه نسبتاٌ خوب حفظ شده از ستاره دریایی با سن نامورین (کربونیفر) در سازند سردر (ارتفاعات شتری) کشف شده از لایه کرینویید دار واقع در حوض دو راه، یک نمونه از ستاره دریایی (مارسانان) کاملاٌ فسیل شده در شروع سازند الیکا (تریاس آغازین) واقع در خوش ییلاق (دهکده غزنوی) و تعداد بی شمای از ستارگان دریایی فسیل از مناطق زغالی قشلاق و اولنگ (البرز شرقی- خوش ییلاق) با سن تریاس پسین (رتین) برای اولین بار گزارش می گردد. با توجه به این که هر سه نقطه مورد مطالعه از دیدگاه بقایای ستارگان دریایی برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته اند و از طرفی مطالعه این بقایا می تواند از دیدگاه فیلوژنی بسیار با اهمیت باشند برای اولین بار نمونه کربونیفر طبس به صورت یافته جدید معرفی می گردد. این نمونه برای مطالعه دقیق تر به صورت امانت در اختیار پروفسور Gary Webster کارشناس برجسته و متخصص Echinodermata از دانشگاه ایالتی واشنگتن امریکا قرار گرفته است. نمونه کاملاٌ حفظ شده از مارسانان در تریاس آغازین به نام Palaecom iranica n. sp نامگذاری می گردد. گرچه کشف ستارگان دریایی فسیل در تریاس پسین قشلاق و اولنگ برای اولین بار گزارش می گردد و از طرفی چون همه فسیل های بدست آمده در مقطع فعلی به صورت قالب خارجی می باشند، لذا کار دقیق تر بر روی لایه های فسیل دار در منطقه البرز شرقی در آینده می تواند منجر به شناخت سیستماتیک آنها گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد