روشی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش های متاثر از ساختار زمین شناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

روشی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش های متاثر از ساختار زمین شناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

نویسنده:

[ نادر جلالی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

هر یک از انواع زمین لغزشها، تحت شرایط خاص محیطی، اقلیمی ساختاری از نظر زمین شناسی اتفاق می افتد. وقوع هر یک از زمین لغزشها را با شناخت صحیح از شرایط وقوع آنها می توان به مدل در آورد. در این مقاله سعی شده است با درک صحیح از شرایط وقوع زمین لغزشهای متاثر از ساختار و مشخصا زمین لغزشهایی که بر روی سطح لایه بندی اتفاق ممی افتد انهارا مدل نمود و به این ترتیب نقشه خطر زمین لغزش از نوع Dip-Slide را برای مناطق مختلف بدست اورد. خرکت و جابجایی مواد خاکی و سنگی بر روی سطح لایه بندی و در جهت شیب آن ، زمین لغزش از نوع Dip-Slide نامیده شده است.
در مدل نمودن این نوع زمین لغزش پارامترهای مربوط به مختصات تکتونیکی نظیر جهت شیب و مقدار شیب و همچنین پارامترهای مربوط به شیب توپوگرافی و وجه دامنه بطور موثر استفاده شده و یافته های تجربی از مطالعه ده ها مورد از این نوع زمین لغزش و آمار دو متغیره بکار گرفته شده اند. در کالیبراسیون مدل مشخص گردید که واحدهای با خطر بالای نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش از نوع Dip-Slide تقریبا به طور کامل سطح زمین لغزشهای بوقوع پیوسته را می پوشانند که این امر موید قابل اعتماد بودن این روش برای پهنه بندی خطر زمین لغزشهای متاثر از ساختار می باشد.