اولین گزارش از کنودونت های مرز پرمین و تریاس (Lopingian) مقطع همبست در ناحیه آباده

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی یزدی- منیژه شیرانی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

توالی کاملی از رسوبات دریایی غنی از فسیل مربوط به پرمین و تریاس در 60 کیلومتری جنوب شرق آباده در مقطع کوه همبست رخنمون دارند. نهشته های این مرز مشتمل بر آهک خاکستری تیره با میان لایه های نازک چرتی- آهک مرجانی- بقایای براکیوپود- فرامینفر- آهک کرینوئید دار- آهک های مارنی- شیلی- آهک قرمز- آمونوئید دار می باشد که روی آن سکانسی از آهک های ورقه ای خاکستری روشن تا زرد کلارایادار تریاس زیرین و دولومیتهای تریاس میانی وجود دارد. در این مقطع توده های نفوذی از نوع سیل دیابازی که در مقطع سید علی اکبر در ناحیه شهرضا هم دیده می شوند وجود دارند که اغلب سنگ های تریاس را قطع می کنند. بنابراین سنی جوانتر از لایه های قطع شده تریاس را نشان می دهند. وجود این توده های نفوذی در حوضه های رسوبی جدا از هم پیوستگی این حوضه های رسوبی را به اثبات می رساند. سکانس رسوبی متوالی پرمین آباده در زیر رسوبات تریاس زیرین قرار دارد که بهترین رخنمون آن در مقطع کوه همبست است. کنودونت های حاصل از اسید شویی یازده نمونه برداشت شده حوالی مرز پرمین و تریاس 5 زون مختلف به سن لوپینگین را نشان می دهند.

کلید واژه ها: فارس