لغزش «شبه گوه ای سرچشمه» و روشهای مقابله با آن

لغزش «شبه گوه ای سرچشمه» و روشهای مقابله با آن

نویسنده:

[ سعید کریمی نسب ] - استادیار دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در شیبهای بزرگ مقیاس ، بر اساس وضعیت زمین شناسی ساختاری و تنش در توده سنگ تنوع بعضی از حالات لغزش بیشتر است. مطالعات انجام شده در موردکاواک معدن مس سرچشمه مجددا موید این موضوع است که هندسه و امتداد ناپیوستگیهای موجود می توانند تاثیر قابل ملاحظه ای بر رفتار شیب بگذارد. ناحیه غربی معدن مس سرچشمه در برگیرنده انواع متنعی از ریزشهای غالبا ساختاری همچون لغزش شبه گوه سرچشمه است. این نوع لغزش متکل از قطعات بزرگ و سست سنگ بشدت دزره دار و آلتره شده آندزیتی است که توسط یک گسل و دزره های مهمی در بر گرفته شده است. ترکیب ناپیوستگی با امتدئاد دیواره شرایط ناپایداری را بوجود آورده است. بنابراین با در نظر گرفتن هندسه کاواک، پایداری هر ناحیه از دیواره توسط امتداد دیواره کنترل می گردد. در این مقاله به بررسی تاثیر هندسه کاواک درطراحیروژه های معادن روباز و همچنین مکانیسم در برگیرنده شبه گوه سرچشمه پرداخته شده است.

کلید واژه ها: کرمان