مدل سازی فراکتالی شاخص کیفیت سنگ (RQD) الگویی مناسب جهت توصیف کیفی سنگها

مدل سازی فراکتالی شاخص کیفیت سنگ (RQD) الگویی مناسب جهت توصیف کیفی سنگها

نویسنده‌گان:

[ امیررحیم خوش برش ] - کارشاس ژئوتکنیک پروژه سد و نیروگاه کارون 3، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران، ایران
[
کامران گشتاسبی ] - استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

امروزه هندسه فراکتال در همه زمینه های علوم ریاضی توسعه یافته است ومخصوصا در سالهای اخیر در سایر علوم تجربی و بویژه در علوم زمین و مکانیک سنگ کاربردهای وسیعی پیدا کرده است. نحوه انتشار درزه و شکاف در سنگها، زبری سطوح شکستگی ، مدل سازی جریان سیالات در سنگها، فرآیندهای ژئومکانیکی، خرد شدگی و … همگی پدیده هایی هستند که با استفاده از هندسه فراکتال بخوبی قابل تفسیر و بررسی می باشند. در این مقاله، مدل فراکتالی شاخص کیفیت سنگ (RQD) که می تواند الگویی مناسب جهت طبقه بندی و توصیف کیفی سنگها باشد، ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

هندسه فراکتال ، مکانیک سنگ ، طبقه بندی سنگها، شاخص کیفیت سنگ

کلید واژه ها: سایر موارد