نرم افزار «تونل آنالیزر» جهت تحلیل پایداری تونل ها (تحت ویندوز)

نرم افزار «تونل آنالیزر» جهت تحلیل پایداری تونل ها (تحت ویندوز)

نویسنده‌گان:

[ عباس مجدی ] - گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[
پریش نعمتی ] - واحد طراحی، شرکت فنی و مهندسی درنا آوند، تهران

خلاصه مقاله:

در این مقاله نرم افزار «تونل آنالیزر» معرفی می گردد. این برنامه قابلیت بررسی بارها وارد بر تونل را مطابق روش دلخواه کاربر دارا بوده و شامل کتابخانه ویژه ای از تئوری های فشاروارد بر تونلها می باشدکه گزیده ای از آنها بعنوان مثال در پیوست مقاله آمده است. از ایین رو برنامه «تونل آنالیزر» مادامی که فشارهای وارد بر تونل را تحلیل می کند به تحلیلگر نیز همزمان آموزش می دهد که چگونه از تئوریهای مختلف استفاده نماید. در پایان نتایج مثال نمونه ای نیز ارائه می گردد تا بدین وسیله نقش موثر برنامه در آنالیز بارهای وارد بر تونل برای کاربر روشن گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد