بهینه سازی انفجار در معادن سطحی با استفاده از روش عکسبرداری

بهینه سازی انفجار در معادن سطحی با استفاده از روش عکسبرداری

نویسنده‌گان:

[ عباس مجدی ] - استادیار گروه مهندسی معدن - دانشکده فنی - دانشگاه تهران
[
محمدمهدی دهقان بنادکی ] - مربی گروه مهندسی معدن - دانشکده فنی - دانشگاه شاهرود
[
داراب رئیسی گهروئی ] - استادیار سابق دانشکده معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش عکسبرداری و آزمایشهایی در مقیاس آزمایشگاهی مدلی برای خرد شدن سنگهای حاصل از انفجار ارائه وصحت روش مورد بررسی قرار گرفته است. سپس امکان استفاده از این روش در تعیین خرد شدگی سنگ با انجام آزمایش هایی در مقیاس کامل بررسی شده و بر اساس آن ارتباط بین پارامترهای هندسی انفجار (بارسنگ ، فاصله ردیفی ، زاویه شکستگی و ...) و میزان خرد شدن سنگ بیان شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد