بهینه سازی سیستم نگهدارنده های اولیه مغازهای با استفاده از نتایج رفتار سنجی

بهینه سازی سیستم نگهدارنده های اولیه مغازهای با استفاده از نتایج رفتار سنجی

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین صدقیانی ] - استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
[
بهزاد علی اکبریان ] - کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:

مراحل انجام این تحقیق به این صورت است که ابتدا یک مدلسازی عددی بوسیله نرم افزار UDEC از مجموعه مغار نیروگاه سد کارون 3 انجام می گیرد. سپس با استفاده از نتایج رفتار سنجی و انجام آنالیز برگشتی، پارامترهای مورد استفاده در مدل بدست می آیند. پس از آن پایداری فضای زیر زمینی مغار نیروگاه ، و اطراف آن با معیار مور – کولمب و روش کرنش مستقیم بررسی می گردد. در انتها به بررسی امکان بهینه سازی میل مهارها و پایداری فضا در آن صورت پرداخته خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد