کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه برشی آرگین

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد مهدی خطیب - محمد حسین زرین کوب
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
کرونولوژی ساختاری در پهنه برشی آرگین در افیولیت ملانژ بیرجند نشان دهنده فازهای کانی زایی انواع لیستونیت ها در منطقه می باشد. در این پهنه برشی چپ بر تقاطع شکستگیهای فرعی موجب پیدایش فضاهای رمبوئدری در مرحله دگر شکلی شکننده و تشکیل لیستونیتهای کربناته با کانیهای اصلی دولومیت، منیزیت، سیدریت، انکریت به همراه اکسید آهن گردیده است. در مرحله دوم پیدایش فضای باز در مسیر شکستگی های کششی موجب نهشت تدریجی لیستونیتهای سیلیسی با کانیهای اصلی کالسدوئن، اوپال، کوارتز بلورین و اکسید آهن گردیده است. تقاطع فضاهای مرحله اول و فضاهای مرحله دوم توام با تشکیل لیستونیت های سیلیسی- کربناتی می باشد. رخنمون لیستونیتها در درون پهنه برشی آرگین به صورت گسسته با ساختار نردبانی بوده به طوریکه لیستونیتهای مرحله اول زاویه 20 درجه با روند اصلی پهنه برشی و لیستونیتهای مرحله دوم زاویه 45 درجه با روند اصلی پهنه برشی می سازند.

کلید واژه ها: سایر موارد