بازنگری سیستم تحکیم در زون سرپا نتین تونل انتقال آب گاوشان با توجه به نتایج پس از اجرا، به کمک نرم افزار Flac

بازنگری سیستم تحکیم در زون سرپا نتین تونل انتقال آب گاوشان با توجه به نتایج پس از اجرا، به کمک نرم افزار Flac

نویسنده:

[ مرجان مقدسی ] - کارشناس دفتر طراحی - شرکت سابیر

خلاصه مقاله:

یکی از مراحل مهم در طراحی و اجرای تونلها، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری بعداز حفر فضای مورد نظر می باشد. خصوصا در مواردی که با شرایط نامساعد زمین شناسی و … برخورد میگردد، تحلیل درست از منطقه و طراحی و اجرای به موقع سیستم تحکیم مناسب، برای جلوگیری از خطرات احتمالی مانند ریزش، لازم وضروری است. از میان روشهایی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد می توان به روشهای عددی اشاره نمود. Falc برنامه ای است که بر اساس روشهای عددی که بهکمک آن میتوان شرایط منطقه (تنشها ، جابجایی ها و …) را بعد از حفاری بررسی کرده وسیستم نگهداری را با توجه به شرایط، طراحی نمود. در این مقاله به تحلیل پایداری و طراحی سیستم تحکیم در محدوده سرپانتین تونل انتقال آب گاوشان به کمک طبقه بندی مهندسی سنگ (RMR و Q2) و روش عددی (نرم افزار Flac) ، پرداخته شده و در پایان مقایسه ای بین نتایج بدست آمده و روش اجرا شده در تونل صورت گرفته است.

کلید واژه ها: کرمانشاه