بررسی پایداری و نگهداری تونل تالون با استفاده از روشهای تجربی و عددی

بررسی پایداری و نگهداری تونل تالون با استفاده از روشهای تجربی و عددی

نویسنده:

[ مرتضی احمدی ] - استادیار گروه مکانیک سنگ، بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

درمنطقه تالون سه تونل موازی، دو تونل اصلی به قطر 12 مترو یک تونل میانی به قطر 6 متر حفر خواهد شد. این تونلها بخشی از تونلهای آزاد راه تهران – شمال را تشکیل می دهند. برای دستیابی به اطلاعات ژئومکانیکی سنگهای دربرگیرنده تونلها، ابتدا تونل میانی شروع به حفاری شده است تا با به دست آوردن پارامترهای ژئومکانیکی سنگهای منطقه، طراحی بهینه سیستمهای حفاری و نگهداری دو تونل اصلی انجام شود.
در این تحقیق بررسیهای ساختاری به کمک نرم افزار UNWEDGE وتحلیل پایداری و نگهداری تونل بر اساس روشهای تجربی RMR و Q و عددی CA2 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که با توجه به وضعیت خاص تونل که قطر و ضخامت آنها متغیر است، برای نگهداری تونلها، میل مهار با قطرهای گوناگون و پاشیدن ضخامتهای مختلف بتن می بایست استفاده شود.


کلید واژه ها: تهران