بررسی تاثیر هوازدگی بر ویژگیهای مهندسی سنگهای سازند شمشک در منطقه اصفهان

بررسی تاثیر هوازدگی بر ویژگیهای مهندسی سنگهای سازند شمشک در منطقه اصفهان

نویسنده‌گان:

[ رسول اجل لوئیان ] - گروه زمین شناسی-دانشگاه اصفهان
[
سیدداود محمدی ] - گروه زمین شناسی-دانشگاه بوعلی سینا

خلاصه مقاله:

هوازدگی از عوامل قابل ملاحظه در رابطه با رفتارمهندسی سنگها بوده که بسته به شرایط اقلیمی و نوع سنگ تاثیرات آن متفاوت می باشد. این عامل در بعضی از پروژه ها می تواند تاثیرات بسزائی در خصوصیات مکانیکی سنگها داشته باشد. مقاله حاضر بصورت موردی تاثیر هوزادگی بر روی سنگهای سازند شمشک (شامل شیل های آهکی و ماسه سنگ) را مورد بررسی قرار داده است. ا توجه به مطالعات صحرایی انجام شده و بررسی تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه، سه دسته درزه عمده همراه با گسلهای فراوان اصلی و فرعی شناسایی شده است، که به عنوان عوامل عمده در روند هوازدگی منطقه دخیل هستند. نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی نشان می دهد که با افزایش درجه هوازدگی، از میزان مقاومت تراکمی تک محوری، شاخص مقاومت بار نقطه ای مقاومت کششی، مدول الاستیک دوامداری سنگها کاسته شده است. این نرخ کاهش در محدوده هوازدگی های متوسط به بالا به طور چشمگیری زیادتر می شود. همچنین در رابطه با شیلهای آهکی، میزان شاخص ناهمسانی بار نقطه ای کاهش یافته، بطوریکه با افزایش درجه هوزادگی از میزان ناهمسانی این شیلها کاسته شده و در واقع تورق سنگها بهم ریخته می شود.


کلید واژه ها: اصفهان